greytplan

projekčná kancelária

images-1.jpg
0

Cena za individuálny projekt

Cena za individuálny projekt domu architektonický projekt

Cena za individuálny projekt domu (architektonický projekt)
1. Projektová príprava (podklady potrebné pre začiatok prác) • Pre začiatok prác na projekte je potrebný výškopis a polohopis pozemku so zakreslením inžinierských sietí v digitálnom formáte *.dwg. Pokiaľ sa jedná o pozemok v zástavbe, je potrebné aj zameranie vonkajších obrysov existujúcich a susedných budov. Pokiaľ sa jedná o rekonštrukciu, je potrebné zameranie skutkového stavu domu.

• Územnoplánovacia informácia (UPI), resp. informácia o miestnych regulatívoch (index zastavanosti, podlažnost, výška stavby, odstupy od susedných pozemkov, atd) • Fotodokumentácia pozemku • Geologický prieskum (môže byť potrebný pri návrhu zakladania stavieb)

• V prípade, ak horeuvedené informácie nemáte, vieme ich zabezpečit my
2 Architektonická štúdia (návrh) • Cena: od 10 € / m2 predpokladanej úžitkovej plochy vrátane garáže

• Doba dodania: 4 – 8 týždňov od objednávky a úhrady zálohovej platby (a obdržania podkladov potrebných pre začiatok prác) • Obsah: vizualizácie exteriéru a pódorysy v mierke 1:100. Štúdia obsahuje max 2. varianty

3 Projekt pre územne rozhodnutie a stavebné povolenie • Cena: od 15 €1 m2 úžitkovej plochy vrátane garáže

• Doba dodania: 4 – 6 týždňov od objednávky a úhrady zálohovej platby • Obsah: Architektúra a stavebná čast’, statika (výkres tvaru), elektroinštalácie (elektrická prípojka, projekt elektroinštalácii), zdravotechnika (zdravotechnické prípojky, vnútomé rozvody), vykurovanie (výpočet tepelných strát, návrh zdroja tepla, návrh vykurovacieho systému), plynofikácia (plynová prípojka, vnútomé rozvody plynovodu), projekt požiamej ochrany

4 Projekt pre realizáciu stavby

• Cena: od 30 € / m2 úžitkovej plochy vrátane garáže • Doba dodania: 16 – 20 týždňov od objednávky a úhrady zálohovej platby • Obsah: Architektúra a stavebná čast’, statika, elektroinštalácie, zdravotechnika, vykurovanie, plynofikácia, výkaz výmer a odhad rozpočtu (platí pre všetky časti projektovej dokumentácie) 

5 Autorský dozor • Cena autorského dozoru  =15 € / hod • Cena autorského dozoru pri projektoch mimo Bratislavy =15€ / hod, 0,5 € / km

 

admin • 13. november 2014


Previous Post

Next Post