greytplan

projekčná kancelária

0

Čo obsahuje projekt rodinného domu pre stavebné povolenie ?

Najčastejší produkt, ktorý ponúkame našim zákazníkom je projekt rodinného domu pre účely stavebného povolenia, na mieru, podľa ich špecifických potrieb a vlastností. Projektová dokumentácia je vyhotovená v 4 paré. Každý projekt rodinného domu je určený na konkrétne parcelné číslo stavebného pozemku. Kompletnú dokumentáciu poskytujeme klientovi aj v digitálnej forme.

 

Projekt rodinného domu obsahuje:

PROJEKT ARCHITEKTÚRY

Projekt architektúry obsahuje sprievodnú a technickú správu, projekt protipožiarneho zabezpečenia stavby, výkresy – základy, pôdorysy, zvislé rezy, krov, rezy krovu, pohľady, detaily, a kompletné výpisy výrobkov.

Výkresy sú spracované v mierke 1:50, prípadne inej.

PROJEKT STATIKY

Projekt statiky obsahuje technickú správu, výkresy skladby stropov, výkresy tvaru stropných dosiek, výkresy výstuže, prekladov, vencov, trámov, výkres schodiska.

PROJEKT VYKUROVANIA

Projekt vykurovania obsahuje technickú správu, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, rozmiestnenia a dimenzie vykurovacích telies, schému zapojenia kotla, projektové energetické hodnotenie stavby.

PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY

Projekt zdravotechniky obsahuje technickú správu, výkresy vnútorných rozvodov vody a kanalizácie.

PROJEKT DOMOVÉHO PLYNOVODU

Projekt domového plynovodu obsahuje technickú správu, výkresy vnútorných rozvodov plynu, zvislé schémy.

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE

Projekt elektroinštalácie obsahuje technickú správu, výkresy uzemnenia, rozvodov vnútornej elektroinštalácie, bleskozvod, schému domového rozvádzača.

PROJEKT taktiež obsahuje osadenie rodinného domu na pozemok a prípojky inžinierskych sietí.

Projekt rodinného domu neobsahuje:

–       výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet  (je možné doobjednáť)

admin • 13. november 2014


Next Post